وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان
۲۷
دی

سلام

تحویل پروژه 93/10/29 از ساعت 10 صبح در یکی از کلاس های دانشکده کامپیوتر انجام خواهد شد.

  • جلیل قویدل
۲۱
دی

سلام

دانشجویان گرافیک کارشناسی با ذکر نام اعضای گروه باید پروژه خود را جداکثر تا تاریخ 93/10/23 به ایمیل من ارسال نمایند.

  • جلیل قویدل